NÁŠ TÍM

Riaditeľka spoločnosti

Alexandra Ambrušová

Hlavnou zodpovednosťou riaditeľky spoločnosti je správne fungovanie firmy, jednotlivých oddelení a zodpovednosť za vykonanú prácu zamestnancov firmy. Nesie zodpovednosť za dokončenie prác a splnenie termínov, organizuje a prideľuje prácu jednotlivým oddeleniam a zároveň hodnotí vykonanú prácu zamestnancov. Organizuje porady, schvaľuje a rozhoduje o prideľovaní odmien. Nadväzuje obchodné vzťahy a rieši vzniknuté pracovné problémy.  

Zástupca riaditeľky spoločnosti

Christopher Ondrej

Zástupca riaditeľky spoločnosti zodpovedá a rieši všetky vzniknuté problémy počas neprítomnosti riaditeľky spoločnosti. 

Nesie zodpovednosť za vykonanú prácu, dokončenie prác
v časovom limite, schvaľuje a rozhoduje o prideľovaní odmien počas neprítomnosti riaditeľky spoločnosti. 


Sekretariát firmy

Dominika Erdélyiová

Hlavnou úlohou sekretárky je manipulácia s písomnosťami a prideľovanie poradových čísel písomnostiam. Zabezpečuje úpravu úradných a obchodných listov podľa normy a štylisticky správne. Vypisuje adresy na obálky, uchováva pečiatky firmy, vybavuje telefonické rozhovory a vykonáva práce pridelené riaditeľkou firmy. 

Obchodné oddelenie

Mária Bálintová

Nesie zodpovednosť za nákup tovaru a služieb, eviduje skladové zásoby a vystavuje písomnosti pri nákupe - objednávky, príjemky, skladové karty. Zostavuje a vypracúva sortiment tovaru a cenník. Zabezpečuje inventúru skladových zásob, realizuje platby za dodaný tovar, eviduje a vybavuje objednávky. Zabezpečuje evidenciu daní na výstupe.

Personálne a ekonomické oddelenie

Vivien Kustvánová, Lenka Puškášová

Oddelenie zodpovedá za úplnú a presnú evidenciu zamestnancov vo firme, evidenciu

dochádzky a odpracovaného času zamestnancov. Uzatvára pracovné zmluvy pri príjmaní do pracovného pomeru, navrhuje mzdy pre zamestnancov a stará sa o jej výpočet, zabezpečuje styk so zdravotnou a sociálnou poisťovňou. Eviduje všetky právne dokumenty a zodpovedá za riešenie právnych otázok.

Oddelenie účtuje všetky účtovné prípady na základe predložených dokladov, vypočítava odpisy, vedie peniaze v hotovosti, na bankových účtoch a počíta daňovú povinnosť DPH a dane z príjmov, realizuje ročnú účtovnú uzávierku.

Marketingové oddelenie

Gabriela Hricová, Karmen Pál-Baláž, Deana Gallo, Patrícia Baštáková, Michal Nezbeda

Marketingové oddelenie tvorí nové myšlienky, predkladá návrhy, ktoré po schválení riaditeľom firmy realizuje a koriguje. Vypracúva logo, navrhuje firemnú pečiatku, spracúva vizitky a menovky s logom firmy. Spracúva prezentačný katalóg, tvorí ponukové listy, pripravuje elektronickú prezentáciu spoločnosti a zostavuje ostatné reklamné a propagačné materiály. 

Prezentuje firmu navonok, zostavuje prezentačné priestory a pripravuje aktivity na prezentáciu. 

Správa webu a informačných technológií

Daniel Csík, Patrik Žori

Oddelenie spravuje webovú stánku firmy, upravuje a formátuje fotografie, upravuje

prezentačné videá, pravidelne aktualizuje informácie na webe firmy a spravuje náš počítačový systém.

Úzko spolupracuje s marketingovým oddelením a napomáha pri tvorbe katalógu a cenníka.

SLOWINO, s. r. o.

NAVŠTÍVTE NÁS

Obchodná akadémia,
Aademika Hronca 8,
048 01 Rožňava                                      

ZAVOLAJTE NÁM

+421 901 123 456

NAPÍŠTE NÁM

slovvino@gmail.com


ZOSTAŇTE V SPOJENÍ

Jazyk / Language

Slovensky (Zvolený)
Slovensky (Zvolený)


"Vezmi, ochutnaj, uži si to!"

Vytvorené službou Webnode Cookies
Vytvorte si webové stránky zdarma! Táto stránka bola vytvorená pomocou služby Webnode. Vytvorte si vlastný web zdarma ešte dnes! Vytvoriť stránky